Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen bij de TA-therapiepraktijk

Hieronder vind je informatie over de tarieven en vergoedingen die mogelijk zijn.

Heb je een ‘aanvullend zorgpakket’?
Dan worden individuele sessies vaak volledig of gedeeltelijk vergoed.
(Zie hiervoor de link onder ‘Vergoedingen’).

Mocht je hierover vervolgens toch nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met me op.
Dan bekijken we het samen. Zie het tabblad contact voor mijn contactgegevens.

Vergoedingen

Individuele sessies bij de TA-therapiepraktijk worden vanuit het aanvullende zorgpakket vergoed.
Transactionele-Analyse-Therapie-praktijk-Michelle-Giesbert

In hoeverre individuele sessies vergoed worden, verschilt per zorgpakket en per zorgverzekeraar.
Klik daarom hieronder voor een helder overzicht:

https://nvpa.org/verzekeringen/public

Aan dit overzicht van het NVPA kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Het is daarom aan te raden om bij de zorgverzekeraar te controleren of er veranderingen hebben plaatsgevonden:
Zie de tekst hieronder.

Controleren of de vergoeding is veranderd
Het is dus raadzaam om voor de zekerheid te controleren of er geen veranderingen hebben plaatsgevonden.
Wanneer je je zorgverzekeraar belt hebben zij de volgende gegevens nodig:
-Het gaat om vergoeding van ‘psychosociale therapie.’
-Er sprake is van lidmaatschap van het NVPA en het RBCZ.
-KVK nummer: 66437245

Voordelen vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket
Vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket heeft een aantal voordelen.
Hierdoor kunnen de kosten uiteindelijk vaak lager zijn dan ‘zorg vanuit de basisverzekering’:

  • Je hebt geen verwijsbrief nodig.
  • Je ‘eigen bijdrage van je zorgverzekering’ van €385,- wordt niet aangesproken.
  • Naast deze voordelen is er nog een ander pluspunt: de zorgverzekeraar vraagt niet om informatie zoals een diagnose.
    Er is daardoor meer privacy.

Tarieven

Bij aanmelding via deze website of het directe mobiele nummer zijn de kosten van therapie en coaching:

  • Individuele sessies  € 109,- per 60 minuten (er is geen sprake van BTW).

Mocht je voorkeur hebben voor kortere of juist langere sessies, dan is dit geen probleem.
Het tarief zal dan naar rato mee veranderen.

Voor coaching geldt een tarief van € 109,- per 50 minuten (exclusief BTW).

Betalen

Je kunt per bankoverschrijving betalen na de sessie.
Je krijgt hiervan een factuur. Deze kun je vervolgens bij je zorgverzekeraar declareren.

Annuleren

Bij annuleringen vraag ik je om minimaal 48 uur van te voren af te melden. Zo hoef ik geen onnodige kosten te maken (ik kan dan nog iemand anders inplannen). Bij een latere annulering worden sessiekosten in rekening gebracht.

Hier kun je contact opnemen om een afspraak te maken. Je bent welkom! 

Privacy, AVG en wkkgz gegevens:

algemene info:
mijn kvk nummer is: 66437245
mijn btw id nummer is: NL001649883B80

1. Benoeming persoonsgegevens 

Van mijn cliënten leg ik de volgende persoonsgegevens vast: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailzorgverzekering en –nummer, geboortedatum, nummer van id-bewijs, geslacht.

Ik werk niet met minderjarige cliënten. 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: Eventueel eerdere doorlopen coachings- of therapietrajecten en zo ja, welke vorm van begeleiding en met welke doelstelling en resultaat. Indien er sprake is van een doorverwijzing van een huisarts, naam en telefoonnummer van huisarts. Indien er sprake is van een medische behandeling gelieerd aan de begeleiding, bijvoorbeeld medicijngebruik, welke behandeling en welke medicijnen.

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan ge- heimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Indien dit in overduidelijk belang is van de hulpvraag, doelstelling en begeleiding/behandeling zoals door de cliënt zelf geformuleerd, leg ik mogelijk de volgende bijzondere persoonsgegevens vast: 

Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens.

Ik bewaar geen Burger Service Nummer (BSN).

De hulpvraag, de achtergrond van de hulpvraag en de doelstellingen van het coachings- of thera- pietraject worden door mij bewaard in de behandelovereenkomst. 

Overige persoonsgegevens: 

2. De doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt 

Behalve de AVG, is de beroepscode van mijn beroepsvereniging het NVPA, het NVTA en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens

1. Dossierplicht
Op grond van de kwaliteitseisen van mijn beroepsverenigingen het NVPA en NVTA, houd ik een cliëntdossier bij. Hierin bewaar ik de getekende overeenkomsten en mijn persoonlijke aantekeningen.

2. Bewaartermijn
De bewaartermijn voor mijn cliënten die voor psychosociale hulpverlening komen en via hun aan- vullende verzekering een deel van de kosten vergoed krijgen, is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Mijn cliënten kunnen zelf aangegeven wanneer ze een andere bewaartermijn wensen te hanteren.

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode van mijn beroepsverenigingen, te weten het NVPA en het NVTA, een geheimhoudingsplicht. Subverwerkers van mijn praktijk zijn via een subverwerkersovereenkomst aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

3a Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling
Voor mij als psycholoog geldt dat ik verplicht ben het nationale stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

3b. Hoe ik cliënten informeer over de vastlegging van persoonsgegevens
Deze informatie leg ik vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zie bijlage. Bovendien staat op mijn website ook informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de beroepscode.

4. Wie heeft er toegang tot de cliëntdossiers?

Ik heb als enige toegang tot de dossiers. Vanuit de beroepscode van het NVPA heb ik een beroepsgeheim. Ik bespreek wel eens met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar. In geval van ernstige, langdurige ziekte of overlijden, worden mijn cliënten hierover geïnformeerd door de organisatie Psyned.

5. De beveiliging van persoonsgegevens

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd met een wachtwoord.
Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden via een beveiligde externe harde schijf. Doordat ik regelmatig de laatste versie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn soft- ware optimaal beveiligd is.

6. De volgende externe personen of bedrijven behoren tot de groep verwerkers behoren waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten:

Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn: 

  1. Digitaal dossier softwareleverancier: Evry.
  2. Websitebeheerder: Smaak Reclame
  3. Mijn administratief en fiscaal kantoor Brinie Finances.

7. Klachten of geschillen
Samen evalueren we regelmatig hoe je behandeling verloopt. Ik waardeer openheid over je gedachten en gevoelens hieromtrent, niet alleen voor de behandeling, maar ook uit respect voor wie je bent. Mocht je dus ergens ontevreden over zijn, dan hoor ik hier graag over. In het geval dat we er samen vervolgens niet uitkomen, zal ik het wkkgz stappenplan volgen. Dit betekent dat je contact op kunt nemen met de SCAG, mijn geschillencommissie.

8. Datalekken :

Toelichting op deze stap: 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.
Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoons- gegevens zijn gelekt).

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer moet u een datalek melden? 

U hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans be- staat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige ver- werking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

U hoeft de betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. 

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. 

Michelle Giesbert

Broekland, mei 2018


Transactionele-Analyse-Therapie-praktijk-Michelle-Giesbert