AVG en WKKGZ

AVG en WKKGZ

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en uw behandeling.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, enkel na uw expliciete toestemming, eventueel zou kunnen opvragen bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij een vorige behandelaar of uw huisarts).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– enkel met uw expliciete toestemming: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als uw therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
– enkel met uw expliciete toestemming: voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. (intervisie, zonder bekend te maken om wie het gaat).
– een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie (accountant), zodat ik voldoe aan de belastingwetgeving.
– voor vragen mijnerzijds over mijn elektronische cliënten-registratiesysteem heeft de leverancier hiervan sporadisch toegang tot het systeem. Dit gebeurt enkel onder mijn toezicht en hierbij ligt de focus op technische vraagstukken en niet op persoonsgegevens.

Als ik vanwege andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de borgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult.’
– de kosten van een consult.

 

Klachten

Transactionele-Analyse-Therapie-praktijk-Michelle-Giesbert-klachten02We zullen ons contact en de sessies regelmatig samen evalueren. Dat betekent dat ik graag hoor hoe je ons samenwerken ervaart en ook dat ik je daarin altijd serieus zal nemen. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijk open en eerlijk contact over je sessies een belangrijk onderdeel is van ons samenwerken.

Daarnaast werk ik conform de ‘Wkkgz’ (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Dit betekent dat, mocht je je ondanks ons evalueren een klacht hebben over de sessies of over ons contact, je welkom bent om dit te melden bij de SCAG. (www.scag.nl).

 


Transactionele-Analyse-Therapie-praktijk-Michelle-Giesbert